185 058 quert in Lastrichtung den Duneviadukt (23.9.06).