WLE 44 beim Rangieren an den Zementwerken bei Erwitte.